top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN (gedeponeerd op 05-08-2021 o.v.v. KVK nummer 75837838)

 

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

1 . 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website, elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Producer Worden (hierna: “PW”) en een Wederpartij waarop PW deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen van is afgeweken. Deze voorwaarden zijn gelijkerwijs van toepassing op PW-overeenkomsten voor de uitvoering, waarvan door PW derden dient te betrekken.

1 . 2 De toegang tot onze website kan op elk ogenblik, zonder vooraankondiging, door ons beëindigd worden. Niettemin blijft onze disclaimer van kracht na een dergelijke beëindiging. 

1 . 3 Indien één of meerdere artikelen in deze algemene voorwaarden op geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 

ARTIKEL 2 DISCLAIMER

2 . 1 Wij nemen geen verantwoordelijkheid aan voor enig verlies of schade, hoe dan ook veroorzaakt (inclusief door nalatigheid), die u direct of indirect lijdt in verband met uw gebruik van deze website of het PW portaal, noch aanvaarden wij enkele verantwoordelijkheid voor dergelijk verlies als gevolg van uw gebruik van deze website of het PW portaal of vertrouwen op informatie waargenomen op deze website of het PW portaal.

 

ARTIKEL 3 AUTEURSRECHT EN GEBRUIK

3 . 1 Het auteursrecht op deze website, waaronder mede inbegrepen afbeeldingen, animatie, audiobestanden, lesmateriaal, en video’s berust bij PW of onze licentiegevers. De inhoud van deze website en/of ons portaal (hierna: ‘‘het PW portaal’’) mag uitsluitend opgehaald worden voor weergave op een computerscherm en niet-commercieel gebruik. Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om het voorgenoemde voor andere doeleinden te gebruiken: (a) delen van de website aan te passen, te reproduceren, op te slaan, te distribueren, af te drukken, weer te geven, uit te voeren, te publiceren of er werken afgeleid van te maken; of (b) elke vorm van informatie, producten of diensten verkregen via deze website te commercialiseren.

3 . 2 Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend in en op de website en de inhoud daarvan.

3 . 3 De gebruiker is verantwoordelijk voor hun eigen gebruik van de website en stemt ermee in om geen:  (a) discriminerend, onfatsoenlijk of aanstootgevend taalgebruik te gebruiken; (b) informatie op de website of het Platform te plaatsen dat vals, misleidend, beledigend, intimiderend of discriminerend is;   (c) informatie op de website of het Platform plaatsen dat gecodeerd is, junkmail of reclame vormt, de privacy van een persoon schendt, gedrag aanmoedigt dat een strafbaar feit zou vormen of aanleiding daar naar toe of dat op een andere manier lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving schendt; (d) de site gebruiken voor onwettige doeleinden en u erkent dat dergelijk onwettig gebruik kan resulteren in strafrechtelijke aansprakelijkheid.

 

ARTIKEL 4 AANSPRAKELIJKHEID

4 . 1 Indien PW aansprakelijk mocht zijn is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen wat in deze bepaling is vastgesteld. 

4 . 2 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, op enigerlei geleden, ontstaan door middel van het uitgangspunt van PW van door of namens de Wederpartij verstrekte onvolledige en/of onjuiste gegevens.

4 . 3 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. Deze beperking strekt niet verder dan die toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW in het geval van consumentenkoop.

4 . 4 Hoewel wij geen reden hebben m.b.t. een aanname dat de informatie aangeboden op deze website en/of het PW portaal onnauwkeurig is, kunnen wij geen garantie bieden voor de juistheid, volledigheid of toereikendheid van dergelijke informatie. Wij aanvaarden hierbij geen aansprakelijkheid voor verlies dat u als gevolg van uw vertrouwen in de actualiteit of juistheid van de informatie op deze website of ons PW portaal lijdt. PW is uitsluitend aansprakelijk voor direct geleden schade. 

4 . 5 PW is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. De beperkingen van de aansprakelijkheid opgenomen in dit artikel gelden niet indien de schade te wijten is aan grove schuld of opzet van zijn leidinggevende ondergeschikten noch PW. 

 

ARTIKEL 5 INSCHRIJVINGEN EN DUUR VAN OVEREENKOMST

5 . 1 Inschrijvingen bij PW kunnen uitsluitend plaatsvinden en doorgevoerd worden door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier zoals vermeld op de aanmeldpagina www.producerworden.nl/aanmelden. In het geval van minderjarigen zal hun wettelijke vertegenwoordiger de inschrijving voltooien. 

5 . 2 De duur van de overeenkomst zal aangegaan worden voor een periode van twaalf (12) maanden met de desbetreffende docenten die de lessen verzorgen. Tevens zijn de plichten en rechten in het inschrijfformulier bij het aanmelden uitsluitend op naam en niet overdraagbaar. 

ARTIKEL 6 BETALINGEN

6 . 1 Het lesgeld voor een opleiding van PW kan betaald worden door middel van een eenmalige betaling per jaar, een betaling per maand of een betaling per kwartaal. In het geval dat er gekozen wordt voor het betalen in termijnen zal het lesgeld evenredig over het aantal termijnen worden verdeeld. De betaaltermijnen die in de vakanties vallen dienen ook doorbetaald te worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Deze vakanties worden verstaan onder de twee (2) weken kerstvakantie; de voorjaarsvakantie en de meivakantie. Tijdens alle overige schoolvakanties wordt er lesgegeven, lesvrije periode van zes (6) weken in de zomervakantie niet inbegrepen.

6 . 2 De betalingen dienen altijd vooraf betaald te worden aan PW via de volgende mogelijkheden:

a . Internetbankieren: de maandbetalingen dienen in de eerste week van elke maand overgemaakt te worden.

6 . 3 De lesgelden worden elk jaar opnieuw vastgesteld en bekendgemaakt op www.producerworden.nl.

6 . 4 Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt PW ten alle tijden zich het recht om de toegang tot lessen en verdere bevoegdheden tot het PW portaal te ontzeggen. 

 

ARTIKEL 7 BEPERKT GEBRUIK

7 . 1 Tenzij wij er schriftelijk van afwijken, krijgt u alleen toestemming voor toegang tot deze website voor persoonlijk gebruik. Zonder beperkingen van het voorgaande mag u zonder onze schriftelijke toestemming de informatie die u via onze website of het PW portaal heeft verkregen niet anderszins te commercialiseren of doorverkopen. 

 

ARTIKEL 8 EXTERNE LINKS

8 . 1 Deze website kan mogelijk externe links naar de websites van derden bevatten. Deze externe links worden alleen door ons aangeboden voor het gebruikersgemak.

8 . 2 Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit of juistheid van informatie verkregen door middel van deze externe links, noch aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of privacy verklaringen die verband houden met deze externe links. 

 

ARTIKEL 9 PRIVACY RECHTEN

9 . 1 De informatie en persoonsgegevens die aan ons verstrekt worden, zal door ons alleen worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring. De privacyverklaring is niet van toepassing op sites van derden. 

9 . 2 In overeenstemming met onze privacyverklaring zullen wij de aan ons verstrekte persoonsgegevens alleen gebruiken of openbaar maken als: (a) u ons daartoe heeft gemachtigd; (b) er geen bezwaar is gemaakt tegen dat gebruik of die openbaarmaking nadat wij u hiervan op de hoogte hebben gesteld; (c) wij van mening zijn dat het gebruik of de openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is en wij bij wet gemachtigd, vereist of toegestaan zijn om de informatie openbaar te maken.

 

ARTIKEL 10 INTELLECTUEEL EIGENDOM

10 . 1 PW is gerechtigd tot uitoefening van alle intellectuele eigendomsrechten en behoudt zich de rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond van de 1912 Auteurswet. 

10 . 2 PW behoudt zich ten alle tijde zich de bevoegdheden en rechten die PW toekomt op grond van de 1912 Auteurswet en overige wet- en regelgeving met betrekking tot intellectueel eigendom. 

10 . 3 Tevens behoudt PW het recht de door de uitvoering van de overeenkomst aan toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, in zoverre de vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gewaarborgd. 

 

ARTIKEL 11 GEHEIMHOUDING

11 . 1 Alle informatie ter beschikking binnen de organisatie door alle medewerkers, docenten of andere individuelen die bij PW worden ingehuurd en daarbij werkzaam zijn voor PW zal vertrouwelijk worden behandeld. 

11 . 2 Ieder die werkzaam is binnen de organisatie van PW heeft het voornoemde vastgelegd in een ondertekend geheimhoudingsplicht. 

 

ARTIKEL 12 WIJZIGINGEN VOORWAARDEN

12 . 1 Deze voorwaarden staan ter inzage op de website www.producerworden.nl. De laatst gedeponeerde versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met PW.

12 . 2 De Nederlandse taal van deze algemene voorwaarden is in continuïteit bepalend voor de uitleg daarvan. 

 

ARTIKEL 13 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

13 . 1 Deze algemene voorwaarden zijn geschreven in de Nederlandse taal waarbij het Nederlands recht van toepassing is en geschillen uitsluitend voorgelegd worden aan de Nederlandse rechter te Nederland. 

ANNULERINGSVOORWAARDEN

Als student zich aanmeldt via het registratieformulier op www.producerworden.nl/aanmelden en waarvan de data zijn vastgesteld in het systeem van Producer Worden dienen de kosten tijdig te worden voldaan. Na voltooiing van de aanmelding ontvangt student bericht van de officiële inschrijving waarbij de factuur en betalingsmogelijkheden omschreven worden. 

 

Na bevestiging vanuit instelling (daadwerkelijk ingeschreven), 14 dagen bedenk tijd. Als de aanmelding via het registratieformulier op het laatste moment doorgevoerd wordt zal het verschuldigde bedrag direct te worden voldaan, uiterst voor aanvang van de eerste officiële les bij Producer Worden moet het bedrag bijgeschreven worden op onze rekening. Echter als de betaling niet op tijd bijgeschreven is, heeft student helaas geen toegang tot de lessen maar de betaalplicht blijft wel in stand. 

 

Restitutie van de kosten is afhankelijk van de datum en het tijdstip van ontvangst van het schriftelijk verzoek voor afmelding. De volgende kosten worden in rekening gebracht bij annulering:

  • Student behoudt het recht om kosteloos binnen 14 dagen (na bevestiging vanuit instelling) schriftelijk verzoek in te dienen omtrent het afzien van de inschrijving. Tevens zullen betalingen die indien al hebben plaatsgevonden binnen 14 dagen worden teruggestort op de desbetreffende rekening.

  • Bij verhindering van deelname na inschrijving van student en na betaling is in overleg met Producer Worden verschuiving van de startdatum van deelname mogelijk, mits zo spoedig mogelijk voor aanvang van de initiële startdatum schriftelijk verzoek is ingediend aan verlindencreatives@outlook.com

 

 

VOORTIJDIGE BEËINDIGING VAN OVEREENKOMST

Het voortijdig beëindigen van de overeenkomst is alleen mogelijk met in achtenneming van twee manden opzegtermijn.

Het voortijdig beëindigen van de overeenkomst, dient voor de eerste week van de maand via schriftelijk verzoek ingediend te worden: dit betekend wij het totale studiebedrag van € 3499.- delen door zes termijnen (dit is de looptijd van de studie, namelijk zes maanden).

 

RESTITUTIE LESGELD

Restitutie van het lesgeld kan uitsluitend plaatsvinden door middel van een schriftelijk verzoek met betrekking tot de volgende omstandigheden:

  • Bij het overlijden van ingeschreven student;

  • Bij opzegging van overeenkomst waarbij restitutie van het vooruitbetaalde bedrag, verminderd met het bedrag van het opzegtermijn en annuleringskosten.

  • In overleg met PW kunnen overige lessen plus administratieve kosten, worden geretourneerd.

bottom of page